0211021 036 [Abhogi Varnam Adi Thalam] [Composer Patnam Subramania Iyer] [Pallavi] +- rii-ri((ga)\ri< /(ga))-((ga ri.ga.))ri saa-sa ri sa((sa>>>)sa.)- dA mA (dA(,dA<<<))dA- - [ rii-gaa- ga ri saa-sa ri sa sa- dA mA dAA] [ Ev va ri po tha ] +-mA dA sa-(dA(,dA<<<))dA sa-dA sa-+-ri -ri((ma>>)\\ri<(,))-ma((ma)\ri(ga-ga)\ri(ga))ri sa- [ mA dA sa- dAa sa-dA sa- ri gaa - ma ga ga ri sa] [ na vi ni ] - +-ri((ga ri.ga.))ma-((ma)\ri ga>\ri(ga>>))ma-ri ga-sa rii-dA sa-ri ga ma- [ ri ga ma gaa ma ri ga sa ree dA sa ri ga ma] [ ee laa ku ] +-da ma da-Sa.(.(Sa>>>))Sa-da Sa-+-da maa-((ma)\ri(ga))ma-((ma)\ri(ga))ri sa- [ da ma da Saa Sa-da Sa da maa- ga ma ga ri sa-] [ je se vu ra ]- - [Anu Pallavi] +-Sa((Sa>>>)Sa.)da-(da(,da<<<))da ma-(da(,da>>>))da-ma-((ma)\ri ga\ri(ga))-ri ga ma-ri ga- [ Sa sa da- daa ma- da da ma- gaa ri-ga ma ri ga] [ ja va mu ka nan] +-sa ri((gari)ga)-ma.-. ma-da ma+-((ma)\ri (ga))ri-ga ma -da((da>>>)da.) Saa- [ sa ri ga- maa ma-da ma ga ri ga ma da da Saa] [ ne la raa se shaa] +-da Sa Ri-Saa-Ri((GA)Ri(Ga))Ma-Ri- 4Ri((Ma>>)\\Ri< (,))-Ma((Ma)\Ri(Ga-Ga)Ri(Ga))Ri Sa- [ da Sa Ri-Saa Ri Ga Ma-Ri Gaa Ma Ga Ga Ri Sa] [ cha le ndra sri] +-Ri Ga Ri-Sa Ri- da Ri Sa - +-Sa da ma-da ma -((ma) \ri (ga))ri sa- [ Ri Ga Ri Sa Ri- da Ri Sa- Sa da ma-da ma ga ri sa] [ ven ka te swa raa] [Mukhthayi Swaram] +-ri-((riga.ri))-ma-\rii-((ga.ri.ga))-sa-ri- ((ga.ri.ga))-saa-ri-sa-dA-mA-dA- +-sa-dA-sa-rii-ri-((ri gaa ri))-sa- +- ri-maa-da-ma-((ma\ri ga>> ri))-ri-sa- [ sa-dA-sa-rii-ri- ga- sa- ri-maa-da-ma- ga- ri-sa] +-ri-((ri gaa ri))-ma-((ma)\ri ga\ri(ga))- ma-da-ma- da-Saa-Ri-((Ri Gaa Ri))-Sa-Ri-(Ri Ga)- [ ri ga ma gaa ma da ma da Saa Ri Ga Sa Ri Ga] +-Ma-((Ma\Ga Ga>>Ri))-Ri-(Ri(GA Ri Ga)\ Ri< /(Ga))-Ri-Sa-da-+-Ri-Saa-da-ma-((ma\ri ga>> ri))-ri-sa- [ Ma Ga Ri Gaa Ri Sa da Ri Saa da ma ga ri sa] [Kalam 2] (+-rii-ri((ga)\ri>)\\ri<(,))-ma((ma)\ri(ga-ga)\ri(ga))ri sa) [mA dA sa dAA sa dA sa ri ri gaa ma ga ga ri sa] (+-ri((ga ri.ga.))ma((ma)\riga\ri(ga))ma-ri ga-sa rii-dA sa ri ga ma-)- [ ri ga ma gaa ma ri ga sa ree dA sa ri ga ma ] (+-da ma da Sa.-.Sa-da Sa -da maa-((ma)\ri(ga))ma-((ma)\ri(ga))ri sa-)- [ da ma da Sa.-.Sa da Sa da maa ga ma ga ri sa] [Anu Pallavi - Kalam 2] +-(Sa-Sa da-(da.da<>>))da Sa,-)- [ sa ri ga maa ma da ma ga ri ga ma da da Sa ] +-(da Sa Ri-Saa-Ri(Ri(,Ga))Ma-Ri Ri((Ga)\Ri>>)sa.)- dA mA (dA(,dA<<<))dA- - [ ev va ri bo dha ] saa;-;;;;;;- [na ;;;] [Charanam] +- maa- da ma- (ma.(Sa))\\da((da<<)da(da<<)daa)- da Sa da ma - (da(,da>>>))da Saa- [ maa da ma daa; da Sa da ma da da Saa] [ ma ru paa ri] +- da Sa (da(,da>>>))da- maa-((ri ga. ri.)) ma+- ga ri sa-ri ga-sa ri-((ri ma>>)\\ ri )- [ da Sa da da- maa- ga ma+- ga ri sa-ri ga-sa ri ga-] [ ko rva jaa la nu raa]- [1 swaram] +-maa;-;- (da(,da<<<))da-+-\ maa- (ma(Sa))\(da,(da<<<)daa)-,- Saa- [ maa; ; daa maa daa ; Saa] +-\daa- maa,-,-((ma) \ri ga\ ri (ga))- +- rii -saa- rii-ri((ri ma>>)\\ ri ) - [ daa maa ; gaa ree saa ree gaa] [kalam 2 lyric] (+- maa- da ma- daa((da<<<))da ((da<<<) da) +- da Sa da ma - (da(,da<<<))da Saa- +- da Sa (da(,da>>>))da- maa- ga ma+- ga ri sa- ri ga -sa ri ga-) [swaram] (+- maa;.-,-.- daa- +- maa- ((ma)/Sa)\daa,(.)- Saa- +- daa- maa;- gaa- +- rii -saa- rii- gaa-) [kalam 1 lyric] +- maa- da ma- daa((da<<<))da ((da<<<) da) +- da Sa da ma - (da(,da>>>))da Saa- +- da Sa (da(,da>>>))da- maa-((ri ga. ri.)) ma+- ga ri sa-ri ga-sa ri((ri ma>>)\\ ri )- [2 swaram] +- ma- da- Sa- (da(,da<<<))da- ma-/da- ma- +- ((ma)\ri (ga))- ree-((ri ga rii)) - ma- ga- ri- sa- [ ma- da- Sa- daa- ma-/da- ma- +- ma- ree- ga - ma- ga- ri- sa-] +- dA- saa- ri-((ga ri)ga)- ma -da-Saa- da- ma-((ma)\ri (ga))-ri-sa-ri-((ri ma>>)\\ ri< )- [ dA- saa- ri- ga- ma -da-Saa- da- ma- ga- ri-sa-ri- ga-] [Kalam 2 lyric] (+- maa- da ma- daa((da<<<))da ((da<<<) da) +- da Sa da ma -(da(,da<<<))da Saa- +- da Sa (da(,da<<<))da- maa- ga ma+- ga ri sa- ri ga -sa ri ga-) [swaram] (+- ma- da- Sa- daa- ma- da- ma- +- ga- rii- ga- ma- ga- ri- sa- +- dA- saa- ri- ga- ma -da- Saa- da- ma- ga- ri- sa- ri- ga-) [kalam 1 lyric] +-maa- da ma- daa((da<<<))da ((da<<<) da) +- da Sa da ma - (da(,da>>>))da Saa- +- da Sa (da(,da>>>))da- maa-((ri ga. ri.)) ma+- ga ri sa-ri ga-sa ri((ri ma>>)\\ ri )- [3 swaram] +- da-Sa-da-ma-((ma)\ri (ga))-ri-((ri ga ree))-ma- +- da-ma-((ma)\ri (ga))-ri-ga-sa-ri-sa- [ da-Sa-da-ma- ga- ri- ga -ma- +- da-ma- ga- ri-ga-sa-ri-sa- +- ri-((ri ga ree))-ma-da-Sa-Ri-Ga-Ri-+- Sa-da-ma-((ma)\ri(ga))-ri-sa-ri-((ri ma>>)\\ ri< )- [ ri ga ma da Sa Ri Ga Ri Sa da ma ga ri sa ri ga] [Kalam 2 lyric] (+- maa- da ma- daa((da<<<))da ((da<<<) da) +- da Sa da ma - (da(,da<<<))da Saa- +- da Sa (da(,da<<<))da- maa- ga ma+- ga ri sa- ri ga -sa ri ga-) [swaram] (+- da- Sa- da- ma- ga- ri- ga- ma- +- da- ma- ga- ri- ga- sa- ri- sa- +- ri- ga- ma- da- Sa- Ri- Ga- Ri- +- Sa- da- ma- ga- ri- sa- ri- ga-) [kalam 1 lyric] +- maa- da ma- daa((da<<<))da ((da<<<) da) +- da Sa da ma - (da(,da>>>))da Saa- +- da Sa (da(,da>>>))da- maa-((ri ga. ri.)) ma+- ga ri sa-ri ga-sa ri((ri ma>>)\\ ri )- [4 swaram] +- saa,- ((sa)//Saa,.)-Sa-Ri-(Ri Ga)- +- Sa- Rii- Ri- Sa- da- ma- da- [ saa, Saa Sa Ri Ga Sa Ree Ri Sa da ma da] +-Saa.-. Sa- da- Ri- Sa-(da(,da<<<))da-Sa-da- maa- ((ma) \ri (ga))- ri- sa- [ Saa ; Sa da Ri Sa daa Sa da maa ga ri sa] +-ri-(ri ga)- ma-(ma(Sa))\(da,(da<<<))- Sa- Ri- Ga- +- Ma- Rii- Ga- Ri- Sa- da- Sa- [ ri ga ma daa Sa Ri Ga Ma Ree Ga Ri Sa da Sa] +-Ri- Saa- da- ma- da- Sa- daa- ma- ga- ri- saa- ri-((ri ma>>)\\ ri )- [ Ri Saa da ma da Sa daa ma ga ri saa ri ga] [Kalam 2 lyric] (+- maa- da ma- daa((da<<<))da ((da<<<) da) +- da Sa da ma - (da(,da<<<))da Saa- +- da Sa (da(,da<<<))da- maa- ga ma+- ga ri sa- ri ga -sa ri ga-) [swaram] (+- saa,- Saa- Sa- Ri- Ga- +- Sa- Rii- Ri- Sa- da- ma- da- +- Saa,- Sa- da- Ri- Sa- daa- Sa- da- maa- ga- ri- sa- +- ri- ga- ma- daa- Sa- Ri- Ga- +- Ma- Rii- Ga- Ri- Sa- da- Sa- +- Ri- Saa- da- ma- da- Sa- daa- ma- ga- ri- saa- ri- ga-) [kalam 1 lyric] +- maa- da ma- daa((da<<<))da ((da<<<) da) +- da Sa da ma - (da(,da>>>))da Saa- +- da Sa (da(,da>>>))da- maa-((ri ga. ri.)) ma+- ga ri sa-ri ga-sa ri((ri ma>>)\\ ri )- [kalam 1 lyric half aavartham repeat] +- maa- da ma- daa((da<<<))da ((da<<<) da) +- da Sa da ma - (da(,da>>>))da Saa- Saa ; ;-